Slobodný prístup k informáciám

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať:

1. Kto žiadosť podáva (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa  pobytu alebo sídlo)

2. Komu je žiadosť adresovaná

3. Ktorých informácií sa žiadosť týka (aké informácie žiadateľ žiada)

4. Aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje  (písomne, elektronickou poštou, ...)

Ak v žiadosti niektoré z uvedených údajov chýbajú, žiadosť bude vrátená žiadateľovi na doplnenie.

Žiadosť o sprístupnenie informácie Centra pre deti a rodiny Banská Bystrica vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. V tomto prípade bude táto skutočnosť žiadateľovi oznámená a to  najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Žiadosť o informácie môžete podávať:

Osobne:

V Centre pre deti a rodiny Banská Bystrica v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod

Písomne na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica

Kollárova 29, 974 01 Banská Bystrica

E-mailom: riaditel@dedsvetluska.sk

Spôsob úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií sa môže realizovať:

- v hotovosti - vložením finančných prostriedkov do pokladne Detského domova Svetluška,

- poštovou poukážkou,

- bezhotovostne, prevodom na účet  SK 69 8180 0000 0070 0042 0939.

 

Pracovník zodpovedný za vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie oznámi žiadateľovi sumu a spôsob úhrady.

Informáciu žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení. Sadzobník poplatkov:

Strana A4 ČB - 0,03 euro

Strana A4 farebná - 0,10 euro

CD 1,15 – euro

Obálka - 0,08 euro

 

 

PODANIE SŤAŽNOSTI

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o sťažnostiach") a vnútorného predpisu, týkajúceho sa vybavovania sťažností v pôsobnosti Centra pre deti a rodiny Banská Bystrica (ďalej len „CDR"), CDR prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 8:00 hod do 15:00 hod.

Sťažnosť možno podať:

a)      písomne

b)      ústne do záznamu

c)     elektronickou poštou

a) Písomnú sťažnosť možno zaslať na adresu CDR, ktorá je zverejnená na web stránke CDR – Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica. Osobne možno podať písomnú sťažnosť v administratívnej časti CDR (sídlo CDR), Kollárova 29, 974 01 Banská Bystrica.

b) O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní,  zamestnanec CDR vyhotoví záznam o ústnej sťažnosti.

c) elektronickou poštou  - emailové adresy sú zverejnené na web stránke CDR

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa.

Zo sťažnosti musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme  alebo telefaxom nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom  sťažnosť sa odloží.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti