Odporúčané linky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8
Tel.:+421 2 2046 0000
Bratislava 816 43
http://www.employment.gov.sk/sk/ 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
http://www.upsvar.sk/ 

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
https://crz.gov.sk/ 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
http://www.mfsr.sk/ 

​Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 8
P.O.Box 57
814 99 Bratislava
https://www.cipc.gov.sk